SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA_SEFLİKLER_827-585.jpg
 Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

Ziya POLAT

Bölge Müdürü

Halis BELEN Halil KARADEMİR Adil ŞENCAN

​Halis BELEN 

Bölge Müd. Yrd. 

1202

 ​Halil KARADEMİR

 ​Bölge Müd. Yrd. 

1203

Adil ŞENCAN

 Bölge Müd. Yrd.

1205 ​

Asalettin AKSU 
Or.İd. Plan.Ş.Müd.
1210
  Hüseyin KOZ
OZM. Şube Müd.
1260
 
Mehmet ÇALIŞKAN
OYM. Şube Müd.
1220
Cem KORKMAZ
Kad. Mülk. Ş.Müd.
1380​
​Ayhan ŞİMŞEK
işlt. Paz. Ş.Müd.V.
1240
Ziya ​KARAGÜZEL 
Ağaç.Silvikültür Ş.Müd V
1250
M. Murat BİLİNMİŞ
ORKÖY Şube Müd.
1441
 Selçuk YILDIZ
Mak. İkm. Ş. Müd.
1270
Hacer DİLAVER
ODÜH. Şube Müd.
1255
Aydın KIRIMLI
İz. İrtifak Ş. Müd.
1230

​Abdullah YEŞİLDAL

Pers. Ş.Müd.

1287

Yılmaz YAMAN​​

Mali İşler Ş. Müd.

1280

​Mehmet VAROL

BTİ Şube Müd. V.

1291

Ziya ​KARAGÜZEL

Etüt Pro. Başmüh.

1250

Yılmaz AKKARTAL

İşletmeler ​Saymanı
1281
 
 Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü; Marmara Bölgesinin doğusunda 40 derece,17 dakika ve 41 derece 12 dakika kuzey enlem ile 29 derece 57 dakika ve 31 derece 22 dakika doğu boylamları arasında kalmaktadır.Doğusunda Bolu, batısında İstanbul, güneyinde Bolu ve Bursa Bölge Müdürlükleri bulunmakta olup, kuzeyde Karadeniz’e açılmaktadır.
  
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 1959 tarihinde kurulmuştur. SAKARYA ve KOCAELİ illerinin tamamını kapsamaktadır. Sakarya ilinde Adapazarı,Akyazı,Geyve,Hendek ve Karasu ilçelerinde olmak üzere 5 adet Orman İşletme Müdürlüğü, KOCAELİ İlinde İzmit ve Gölcükte olmak üzere 2 Orman İşletme Müdürlüğünden ibaret 7 Adet İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.
 
Sakarya ilinde 5 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak 34 Orman İşletme Şefliği, Kocaeli ilinde 2 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak 21 Orman İşletme Şefliği olmak üzere toplam 55 Orman İşletme Şefliği ; 1adet Sakarya ve 1 adet Kocaeli’de olmak üzere  2 adet Ağaçlandırma Ve Toprak Muhafaza Şefliği, 7 adet Kadastro Ve Mülkiyet Şefliği ile Adapazarı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 adet Emlak şefliği vardır. Bölge Müdürlüğüne bağlı Sakarya Orman Fidanlık Müdürlüğü bünyesinde 3 adet Orman Fidanlık Şefliği bulunmaktadır. Ayrıca Bölge Müdürlüğünde 1  adet Etüd Proje Başmühendisliği  ile 12 adet Orman Kadastro Başmühendisliği bulunmaktadır.
 
 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün en yüksek yerleri Keremali dağları üzerinde Dikmen tepesi 1720 m., Keltepe 1606 m. Geyikalan tepe 1452 m., Erikli tepe 1500 m.,ve Çicektepe 1547 m.dir.
 
Önemli akarsuları Sakarya nehri, Mudurnu çayı Dinsiz çayıdır. Sapanca gölü Poyrazlar gölü ve Akgöl önemli göller arasındadır.
  
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün iklimi Doğu Marmara Bölgesine has Karadeniz bölgesinin ılıman ve yağışlı iklimi ile Doğu Marmara Bölgesinin yazları sıcak ve kurak geçen iklimi arasında bir geçiş iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları kısmen soğuk ve az yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış 864 mm.dir.
 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün 2015 yılında yenilenen amenajman planlarına göre genel sahası 826.076 Ha.dır. Bu genel sahanın 351.453 Ha.'ı ormanlık saha 474.623 Ha.'ı ormansız saha, , Ormanlık sahanın 208.226 Ha.'ı Sakarya ilinde, 143.227 Ha.'ı Kocaeli İlinde kalmaktadır.Ormanlık sahanın genel sahaya oranı % 43 dür. Orman sahasının %11 'i verimsiz, % 89 verimli ormandır.
  
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık sahasının asli orman ağaç türleri olarak yapraklılardan Kayın, Meşe, Gürgen Dışbudak,Kestane Ihlamur, Kavak v.s, İnce Yapraklılardan Göknar, Karaçam Kızılçam v.s, Orman ağaç türlerinden; Taflan, Defne, Kızılcık, Üvez, Şimşir, Orman gülü , Yabani Fındık, Mürver ve Karayemiş bulunmaktadır. Orman altı florası olarak çok çeşitli otsu bitkiler mevcuttur. Ormanların biyolojik çeşitliliği fazladır Ormanlarda fauna olarak çeşitli av hayvanları mevcuttur.
 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü orman alanları kapalılık itibariyle 311.335,0 Ha. normal kapalı, 40.118,0 Ha boşluklu kapalıdır. Normal kapalı ormanlarda servet 35.420.296 m³ , boşuklu kapalı ormanlardaki servet 309.055 m³. tür. Cari artım normal kapalı ormanlarda 1.217.646 m³., boşluklu kapalı ormanlarda 8245 m³. tür. Bölge Müdürlüğü ormanlarında yıllık ortalama eta 495.120 m³. tür.
  
SAKARYA
KOCAELİ
TOPLAM
Genel Alanı (Ha)
488.650
337.426
826.076
Orm. Alan (Ha)
208.226
143.227
351.453
Orm.Alan (%)
% 43
% 42
% 43
Ver.Orm.Alanı (Ha)
188.426
122.909
311.335
Ver.Orm.Alan (%)
% 90
% 86
%  89
Boşluklu Kapalı Orm.Alanı (Ha)
19.800
20.318
40.118
Boz. Orm.Alanı (%)
%  10
%  14
%  11
Orman Serveti (m3)
26.759.863
8.969.488
35.729.351
Yıllık Artım (m3)
809.241
416.650
1.225.891
Yapr.Orm.Alanı (Ha)
140.389,8
124.280,8
264.670,6
Yapr.Orm.Alanı (%)
%  67
%  87
%  75
İbr.Orman Alanı (Ha)
51.416,4
13.834,4
65.250,8
İbr.Orman Alanı (%)
%  25
% 10
%  19
Yapr.+İbr.Orman Al.(Ha.)
16.419,8
5.111,8
21.531,6
Yapr.+İbr.Orman Al.(%)
% 8
% 3
% 6
 
 
SAKARYA
KOCAELİ
TOPLA
Kn (Ha/ % )
89.230/43
40.476/28
129.706/37
M (Ha/ % )
27.905/13
59.359/41
87.264/25
Çk (Ha/ % )
25.324/12 
4.854/3
30.178/9
Çm (Ha/ % )
1.411/ 0,7
7.121/5
8.532/2
G (Ha/ % )
7.525/4
196/0,01 
7722/2
Çz (Ha/ % )
22.892/11
322/0,2 
23.214./7
Orm.Karb. Tut. Mik. (Ton)
23.188.239
8.152.389
31.340.628
Orm.Oks. Üre. (Ton/Yıl)
838.100
458.660
1.276.760
Kad.Yapılan Alan (Ha)
216.983
137.719
354.702
Kad.Yapılacak Alan (Ha)
53
3.388,50
3.441,50
Kad.Tes. Edilen Alan (Ha)
119.544
89.456
209.000
Kad.Tes.Edilecek Al. (Ha)
97.440
48.262
145.702
2/B Alanı (Ha)
31.825
6.500
38.325
Sat.Yap.2/ B Alanı (Ha)
30.873
4.894
35.767
Sat.Yapılacak.2/ B Al. (Ha)
952
1.606
2.558
Özel Orm. (Ad./Ha)
127/173,3
87/1.088,3
214/1.261,6
 
  
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN GÖREVLERİ

 
a - Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak,
b - Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek,
c - Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,
d, e, f - Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.)
g - Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,
h - Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri kurmak,
i - Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,
j - Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,
k - Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
l - Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,
m - Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.
n - Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman yolları konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir.)
o - İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.