SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Ziya POLAT

Bölge Müdürü

Dahili:1005
 ​

Yakup ERASLAN
Bölge Müd.Yrd.
Dahili:1010​

Nuri DEMİREL 
Or.İd. Plan.Ş.Müd.
Dahili:1020
Necmettin AŞÇİ
OZM. Şube Müd.
Dahili:1050
 
Mehmet ÇALIŞKAN
OYM. Şube Müd.
Dahili:1100
Önder YILMAZ
Kad.ve Mülk. Ş. Müd.
Dahili:1030
​Turgut DURAN
İşlt. Paz. Ş.Müd.
Dahili:1040Şahin DOĞAN 
Ağ.Silvikültür Ş.Müd.
Dahili:1080
M. Murat BİLİNMİŞ
ORKÖY Şube Müd.
Dahili:1090
Ahmet ARSLAN 
Mak.İkm.Şube Müd.
Dahili:1060
Nurgül HACIALİOĞULLARI
Ekosistem Hiz. Ş. Müd.
Dahili:1110
Murat SEZEN
İz. İrtifak Ş. Müd.
Dahili:1070

​Abdullah YEŞİLDAL

Pers. Ş.Müd.

Dahili:1120

Yılmaz YAMAN​​

Mali İşler Ş. Müd.

Dahili:1130

​Sinan ADAŞ

BTİ Şube Müd.

Dahili:1150

Ziya ​KARAGÜZEL

Etüt Pro. Başmüh.

Dahili:1084

Pınar DÖNMEZ

Basın ve İletişim Ş. Müd.

Dahili: 1190

GENEL BİLGİLER 
Sakarya Bölge İşletmeler ve seflikler haritası_p_v.jpg.png
               Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü; Marmara Bölgesinin doğusunda  40 derece, 17 dakika ve 41 derece 12 dakika kuzey enlem ile 29 derece 57 dakika ve 31 derece 22 dakika doğu boylamları arasında kalmaktadır. Doğusunda Düzce, batısında İstanbul, güneyinde Bolu ve Bursa Bölge Müdürlükleri bulunmakta olup, kuzeyde Karadeniz’e açılmaktadır.  
 
              Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü 1959 tarihinde kurulmuştur. SAKARYA ve KOCAELİ illerinin tamamını kapsamaktadır.  Sakarya ilinde Adapazarı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Karasu ilçelerinde  olmak üzere 5 adet Orman İşletme Müdürlüğü, Kocaeli İlinde İzmit, Gebze ve Gölcük olmak üzere  8  İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.
Sakarya ilinde 5 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak 34 Orman İşletme Şefliği, Kocaeli ilinde 3 Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı olarak 20 Orman İşletme Şefliği olmak üzere toplam 54 Orman İşletme Şefliği vardır. Ayrıca  Bölge Müdürlüğünde 12  Orman Kadastro Komisyonu  Başmühendisliği,   1  Etüt Proje Başmühendisliği, 1 Fidanlık Müdürlüğü,3 Fidanlık Şefliği, 2 adet Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği,1 Emlak Şefliği ve  İşletme Müdürlükleri bünyesinde 7  Kadastro ve Mülkiyet Şefliği bulunmaktadır. 
 
               Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün en yüksek yerleri Keremali dağları üzerinde Dikmen Tepesi 1720m, Keltepe 1606m, Geyikalan Tepe 1452m, Erikli Tepe 1500m, ve Çicektepe 1547m dir. 
Önemli akarsuları Sakarya Nehri, Mudurnu Çayı, Dinsiz Çayıdır. Sapanca Gölü, Poyrazlar Gölü ve Akgöl önemli göller arasındadır.  
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün iklimi Doğu Marmara Bölgesine has Karadeniz bölgesinin ılıman ve yağışlı iklimi ile Doğu Marmara Bölgesinin yazları sıcak ve kurak geçen iklimi arasında bir geçiş iklimidir. Yazları sıcak ve kurak, kışları kısmen soğuk ve az yağışlıdır. Yıllık ortalama yağış 864 mm.dir.
 
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün 2015 yılında yenilenen amenajman planlarına göre genel sahası 826.076 Ha. dır. Bu genel  sahanın 351.453 Ha. ı ormanlık saha 474.626 Ha. ı ormansız saha, ormanlık sahanın 208.226 Ha. ı Sakarya ilinde, 143.227 Ha. ı Kocaeli İlinde kalmaktadır. Ormanlık sahanın genel sahaya oranı % 43 dür. Orman sahasının % 88,6 sı verimli, %11,4 i boşluklu kapalı ormandır. Bölge Müdürlüğü ormanlarının toplam serveti 35.729.351 m3, cari artımı  1.225.891 m3, yıllık ortalama eta 504.120 m3’tür.  
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ormanlık sahasının asli orman ağaç türleri olarak yapraklılardan Kayın, Meşe, Gürgen Dişbudak, Kestane Ihlamur, Kavak v.s, ibrelilerden Göknar, Karaçam Kızılçam, Sahilçamı v.s, bunların yanında Taflan, Defne, Kızılcık, Üvez, Şimşir, Orman Gülü, Yabani Fındık, Mürver ve Karayemiş gibi ağaççıklar da bulunmaktadır. Orman altı florası olarak çok çeşitli otsu bitkiler mevcuttur. Ormanların biyolojik çeşitliliği fazladır. Ormanlarda fauna olarak çeşitli av hayvanları mevcuttur.
 
 
 

SAKARYA
KOCAELİ
TOPLAM
Genel Alanı (Ha)
488.650
337.426
826.076
Orm. Alan (Ha)
208.226
143.227
351.453
Orm.Alan (%)
% 43
% 42
% 43
Ver.Orm.Alanı (Ha)
188.426
122.909
311.335
Ver.Orm.Alan (%)
% 90
% 86
%  89
Boşluklu Kapalı Orm.Alanı (Ha)
19.800
20.318
40.118
Boz. Orm.Alanı (%)
%  10
%  14
%  11
Orman Serveti (m3)
26.759.863
8.969.488
35.729.351
Yıllık Artım (m3)
809.241
416.650
1.225.891
Yapr.Orm.Alanı (Ha)
140.389,8
124.280,8
264.670,6
Yapr.Orm.Alanı (%)
%  67
%  87
%  75
İbr.Orman Alanı (Ha)
51.416,4
13.834,4
65.250,8
İbr.Orman Alanı (%)
%  25
% 10
%  19
Yapr.+İbr.Orman Al.(Ha.)
16.419,8
5.111,8
21.531,6
Yapr.+İbr.Orman Al.(%)
% 8
% 3
% 6
 
 
 
 
SAKARYA
KOCAELİ
TOPLAM
Kn (Ha/ % )
89.230/43
40.476/28
129.706/37
M (Ha/ % )
27.905/13
59.359/41
87.264/25
Çk (Ha/ % )
25.324/12 
4.854/3
30.178/9
Çm (Ha/ % )
1.411/ 0,7
7.121/5
8.532/2
G (Ha/ % )
7.525/4
196/0,01 
7722/2
Çz (Ha/ % )
22.892/11
322/0,2 
23.214./7
Orm.Karb. Tut. Mik. (Ton)
23.188.239
8.152.389
31.340.628
Orm.Oks. Üre. (Ton/Yıl)
838.100
458.660
1.276.760
Kad.Yapılan Alan (Ha)
216.983
137.719
354.702
Kad.Yapılacak Alan (Ha)
53
3.388,50
3.441,50
Kad.Tes. Edilen Alan (Ha)
119.544
89.456
209.000
Kad.Tes.Edilecek Al. (Ha)
97.440
48.262
145.702
2/B Alanı (Ha)
31.825
6.500
38.325
Sat.Yap.2/ B Alanı (Ha)
30.873
4.894
35.767
Sat.Yapılacak.2/ B Al. (Ha)
952
1.606
2.558
Özel Orm. (Ad./Ha)
127/173,3
87/1.088,3
214/1.261,6
 
 ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN GÖREVLERİ

 
a - Ormanların geliştirilmesini, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunmasını ve gerekli kontrolleri sağlamak,
b - Ormanları, devamlılığını sağlayacak şekilde, teknik ve ekonomik icaplara göre idare etmek ve işletmek, asli ve tali orman ürünlerinin; üretim, taşıma, depolama, iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve dışında pazarlamak, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri temin ve tedarik etmek,
c - Ormanları imar ve ıslah etmek, silvikültürel bakımını ve gençleştirilmesini sağlamak,
d, e, f - Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.)
g - Orman kadastrosu ve mülkiyetiyle ilgili işlerle, ormanlardaki izin, intifa ve irtifak işlemlerini özel mevzuatına göre yürütmek,
h - Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği konularda Döner Sermaye İşletmeleri kurmak,
i - Hizmetin gerektirdiği her türlü hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim yaptırmak, eğitim ve sosyal tesisleri kurmak, işletmek ve ayrıca ara ve alt kademe meslek elemanı yetiştirmek üzere okullar açmak,
j - Hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, envanter, basım, yayım ve tanıtma işleri ile projeleri yapmak, yaptırmak ve tasvip edilenleri uygulamak,
k - Ormana ilişkin hizmetlerin daha süratli ve verimli yürütülebilmesi için her türlü malzeme, arsa, arazi, bina, tesis, tesisat satın almak veya kiralamak; hizmetleriyle ilgili bina ve tesisleri ve bunların bakım ve onarımlarını yapmak, yaptırmak,
l - Ormancılık hizmetlerinin gerektirdiği makineler ile hizmet vasıtalarını, bunların ekipmanlarını ve yedek parçalarını sağlamak, bakım ve revizyonlarını yapmak, yaptırmak,
m - Mülga : 7/8/1991 - KHK - 442/34 md.; Aynen Kabul: 21/5/1992 - 3800/36 md.
n - Üretim, ağaçlandırma yolları ve yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman yolları ağını tespit etmek ve etüd proje çalışmalarını yapmak; Bakanlık Makamı'nca tespit edilecek usul ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın sahalarıyla ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan işleri yaptırmak, aynı şekilde küçük çaptaki yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptırmak, (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü arasında orman ve orman yolları konusunda diğer işbirliği esasları, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilir.)
o - İlgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.
  
​​​​​​