Şahin DOĞAN​
 
Ağaçlandırma Ve Silvikültür Şube Müdürü 
sahindogan@ogm.gov.tr
Dahili: 1080
 
  Santral Telefonu:0264 2753090
 
 
 
     Silvikültür Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) İşletme müdürlüklerinin silvikültürel faaliyetlerini takip ve kontrol etmek
b) Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, silvikültür programlarının tanzim, tevzii ve uygulanmasını sağlamak
c) Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini plan ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip gerekenleri bilgi için Genel Müdürlüğe göndermek
d) Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek
e) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
 
10. Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, uygulamaların takip ve kontrolünü yapmak veya yaptırmak,
b) Hibe ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, teknik yardımda bulunmak,
c) Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ve özel fidanlık çalışmaları için saha tahsisleri ve kira sözleşmeleri ile bunların iptal ve saha revizyonlarına ait iş ve işlemleri yürütmek, kayıtlarını tutmak,
d) Görev alanına giren konularda Genel Müdürlüğe tahsisi yapılacak arazilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
e) Ağaç ıslahı, tohum üretim ve transferi, tohum bahçesi, tohum plantasyonları, klon bankaları, döl deneme alanları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Fidan ihtiyacını tespit etmek ve Genel Müdürlüğe bildirmek,
g) Görev alanıyla ilgili plan, rapor ve projeleri incelemek ve onay için bölge müdürlüğü veya Genel Müdürlüğe göndermek,
h) Etüt-Proje Başmühendisliği, Toprak Muhafaza Başmühendisliği, Orman Fidanlık Müdürlükleri ile Orman İşletme Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
i) Görev alanına giren yatırım harcamalarının takibini yapmak,
j) Uygulama izleme raporları ve süreli cetvelleri düzenlemek ve Genel Müdürlüğe göndermek,
k) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.
​​​